Các trường hợp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Mục lục

Trong thực tế, việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng không còn gì xa lạ. Tuy nhiên, chỉ trong một số trường hợp cụ thể thì giá hợp đồng xây dựng mới được phép điều chỉnh. Khi thay đổi giá hợp đồng xây dựng, doanh nghiệp phải tuân thủ một số nguyên tắc, và quy định được pháp luật quy định. Hãy cùng tuyensi.vn tìm hiểu trong bài viết này.

I. Nguyên tắc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng 

 •  Việc Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng chỉ áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng, bao gồm cả thời gian được gia hạn theo thỏa thuận của hợp đồng.

 •  Giá hợp đồng xây dựng sau Điều chỉnh (bao gồm cả khối lượng công việc phát sinh hợp lý ngoài phạm vi hợp đồng đã ký) không vượt giá gói thầu được phê duyệt (bao gồm cả chi phí dự phòng của gói thầu đó) thì Chủ đầu tư được quyền quyết định Điều chỉnh; trường hợp vượt giá gói thầu được phê duyệt thì phải được Người có thẩm quyền quyết định đầu tư chấp thuận trước khi Điều chỉnh.

 • Khi ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng, các bên cần xác định rõ khối lượng công việc bổ sung, phát sinh và đơn giá áp dụng. Khối lượng công việc bổ sung, phát sinh phải được các bên thống nhất trước khi thực hiện.

 •  Không Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng đối với phần giá trị hợp đồng tương ứng với mức tạm ứng hợp đồng vượt mức tạm ứng tối thiểu (quy định tại Khoản 5 Điều 18 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP) kể từ thời Điểm tạm ứng; đối với khối lượng công việc phát sinh tăng do lỗi chủ quan của nhà thầu gây ra.

 •  Không thực hiện Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo những quy định của Thông tư này cho những nội dung thuộc trách nhiệm bồi thường của đơn vị bảo hiểm.

 •  Việc Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng phải được các bên thỏa thuận và quy định cụ thể trong hợp đồng về các trường hợp được Điều chỉnh giá, thủ tục, trình tự, thời gian, phạm vi, Điều kiện Điều chỉnh, phương pháp và căn cứ Điều chỉnh giá hợp đồng. Phương pháp Điều chỉnh giá hợp đồng phải phù hợp với loại giá hợp đồng, tính chất công việc của hợp đồng. Các nội dung khác (nếu có) mà các bên thỏa thuận được Điều chỉnh trong hợp đồng không được trái với những quy định của Thông tư này và các quy định pháp luật có liên quan về hợp đồng xây dựng.

II. Các trường hợp được điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Hợp đồng xây dựng chỉ được điều chỉnh giá trong các trường hợp quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 143 Luật Xây dựng số 50/2014 QH13 ngày 18/6/2014. Cụ thể một số trường hợp được Điều chỉnh giá hợp đồng như sau:

Đối với hợp đồng xây dựng trọn gói 

 • Chỉ điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng với những khối lượng công việc bổ sung hợp lý, những khối lượng thay đổi giảm so với phạm vi công việc phải thực hiện theo hợp đồng đã ký và các trường hợp bất khả kháng, cụ thể như sau:

Khối lượng công việc bổ sung hợp lý hoặc những khối lượng thay đổi giảm: 

 • Đối với hợp đồng xây dựng tư vấn là những khối lượng công việc bổ sung nằm ngoài nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện, hoặc công việc đã ký kết trong hợp đồng nhưng không thực hiện.

 •  Đối với hợp đồng thi công xây dựng là những khối lượng công việc nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện của thiết kế kèm theo hợp đồng; hoặc những công trình, hạng Mục công trình, công việc không phải thực hiện của thiết kế kèm theo hợp đồng.

 •  Đối với hợp đồng cung cấp thiết bị là những khối lượng nằm ngoài danh Mục thiết bị thuộc phạm vi hợp đồng đã ký ban đầu.

III. Thủ tục, trình tự thực hiện Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Điều chỉnh giá đối với hợp đồng xây dựng trọn gói 

– Khi phát sinh khối lượng công việc bổ sung hợp lý ngoài phạm vi hợp đồng hoặc khi bổ sung khối lượng công việc hợp lý chưa có đơn giá trong hợp đồng, thì các bên tham gia hợp đồng thống nhất đơn giá công việc này trước khi thực hiện. Việc xác định đơn giá mới theo nguyên tắc thỏa thuận trong hợp đồng về đơn giá cho khối lượng công việc phát sinh, bổ sung ngoài phạm vi hợp đồng; khối lượng chưa có đơn giá trong hợp đồng. Đơn giá mới được xác định theo Thông tư hướng dẫn về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của Bộ Xây dựng và các thỏa thuận trong hợp đồng.

– Đối với hợp đồng thi công xây dựng có những công trình, hạng Mục công trình, công việc không phải thực hiện trong hồ sơ thiết kế kèm theo hợp đồng xây dựng đã ký: áp dụng đơn giá trong hợp đồng để Điều chỉnh giảm giá hợp đồng. Khi ký hợp đồng trọn gói, các bên cần có bảng đơn giá kèm theo để thuận lợi cho việc Điều chỉnh giảm, và bảng đơn giá này chỉ dùng để Điều chỉnh giá đối với khối lượng không thực hiện trong hợp đồng.

– Đối với các trường hợp bất khả kháng khác: Đơn giá cho các công việc phải khắc phục hậu quả bất khả kháng được xác định căn cứ vào Điều kiện thực tế, Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của Bộ Xây dựng. Có thể áp dụng đơn giá trong hợp đồng xây dựng đã ký kết; hoặc đơn giá xác định theo nguyên tắc thỏa thuận trong hợp đồng về đơn giá mới cho khối lượng công việc bổ sung, phát sinh bổ sung ngoài phạm vi hợp đồng.

Điều chỉnh giá đối với hợp đồng xây dựng theo đơn giá cố định 

 • Khi bổ sung khối lượng công việc chưa có đơn giá trong hợp đồng thì các bên tham gia hợp đồng thống nhất đơn giá công việc này trước khi thực hiện. Việc xác định đơn giá theo Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của Bộ Xây dựng và các thỏa thuận trong hợp đồng.

 • Đối với các trường hợp bất khả kháng, bất khả kháng khác: Thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư này.

IV. Kết luận 

Khi điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng, các bên cần tuân thủ đúng quy định của pháp luật về các trường hợp, thủ tục thay đổi giá hợp đồng xây dựng. Việc tuân thủ đúng quy định giúp đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên. Trong trường hợp 1 bên không tuân thủ, bên kia có quyền lập biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng để bảo vệ quyền lợi của mình.

Nếu cần thêm các thông tin khác liên quan, bạn nên tham khảo tạo website MISA AMIS. Đây là nơi cung cấp rất nhiều thông tin hữu ích về các loại nghiệp vụ pháp lý và thông tin về các loại hợp đồng.

Mọi thông tin tại website MISA AMIS có độ tin cậy và chính xác cao, đã được kiểm chứng bởi Luật Sư Nguyễn Xuân Nhất kiểm chứng. Luật sư Nguyễn Xuân Nhất đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực luật kinh tế và luật dân sự.

 

Scroll to Top